کلید واژه آرامش

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و نهم

یکی از مشخصات درست تعلیم و تربیت، دادن آرامش ذهنی به دانش آموز است. در این راهکار که بیش از همه چیز اهمیت دارد توانایی 

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی سی و دوم

تمرکز، کاهش اضطراب و بلند شدن قد را می توانید با این تمرین بدست آورید. این راهکار عملی کمک می کند بدنتان کشیده شود و آرامش بعد از تمرین داشته باشید.