نوریه فرجی

نوریه فرجی

کارشناس ارتباط تصویری
کارشناس ارشد ارتباط تصویری
وقتی راهی پیدا نمیکنی ، یکی بساز!
مهدیه فرح آبادی

مهدیه فرح آبادی

کارشناس مدیریت
کارشناس ارشد روانشناسی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
هادی سلیمانی راد

هادی سلیمانی راد

هادی سلیمانی راد هستم یکی از اون ۷ میلیارد آدمِ روی زمین
کارشناس برق الکترونیک
کارشناس ارشد نیمه هادی
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
سمیه جنگی

سمیه جنگی

کارشناس نرم افزار
محمد رضا بیگی

محمد رضا بیگی

کارشناس نرم افزار