کلید واژه امتحان

فنون تست زنی ویژه کنکوری ها

معمولا سوالات آزمون ها به دو صورت پاسخ باز و بسته تنظیم می شود. منظور از سؤالات پاسخ باز همان سوالات انشایی هستند که در این نوع سؤالات، پاسخ دهندگان هر ط...