کلید واژه داستان

12 نکته درباره قصه های قرآنی

در قرآن کریم از ۲۵ تن از انبیای عظام الهی نام برده شده است و شرح مفصل یا کوتاه دعوت آنان در میان قوم خود به توحید و نیکوکاری آمده است

داستانک کوزه شکسته

در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست...چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای خانه اش آب می برد.

کلیله و دمنه

کلیله ودمنه مجموعه داستان هایی پند آموز است ، در کلیله و دمنه جانوران نقش اصلی را در کتاب دارند، نماد انسان ها ه...