کلید واژه دوست

والدین و دوستی های فرزندان

از آنجا که پیوند نوجوانان با والدینشان به تدریج ضعیف تر می شود ، همسالان در رشد روانی آنان نقش حساسی می یابند. در ادامه به بررسی نقش والدین و دوستی های فرزندان پرداخته ایم . با مداد آنلاین...

دوست خوب

به راستی گاه نقش دوست در خوشبختی و بدبختی انسان از هر عامل مهمتر است . گاه او را تا سر حد فنا و نیستی پیش می برد و گاه او را به اوج افتخا...