کلید واژه سوژه های ارسالی

در کلاس درس

خانم آموزگاری در کلاس درس یک دبستان از دانش آموزی پرسید: جانداران به چند گروه تقسیم می شوند؟

طرح درس حرف د

سوژه ارسالی این مطلب از طرف دوست مداد آنلاینی عزیز ، علی فرجی می باشد . که در مورد طرح درس حروف الفبا می باشد.

طرح درس حرف س

سوژه ارسالی این مطلب از طرف دوست مدادآنلاینی عزیز ، مهربان می باشد . که در مورد طرح درس حروف الفبا می باشد.