کلید واژه ضرب المثل

ضرب المثل

ضرب المثل، منعکس کننده حکمت و اخلاق یک ملت است که در طی قرون و اعصار بوجود آمده است و حوادث و عوامل روانی و تاریخی در آن نفوذ داشته است.