کلید واژه کتابخانه

خلاقیت در طراحی کتابخانه

 همان گونه که کتاب‌ها به عصر مدرن گام نهادند، کتابخانه‌ها نیز دچار تغییر و تحول شدند. این چارچوب‌های فلزی یا چوبی، اکنون در اشکالی متنوع، خلاقانه و تفکر برانگیز عرضه می...