چه کسی به دانشگاه می رود؟

امروزه یکی از بزرگترین گونه های تجارت در دنیا، واردات سرمایه انسانی یا به عبارت دیگر، جذب نوابغ و استعدادهای علمی سایر کشورها توسط کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است. 

آموزش عالی یکی از مهم ترین سیاست ها در این کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار است. در این میان، کشورها با صرف انواع هزینه ها در پی آن هستند تا حداکثر