کلید واژه مدرسه

تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی

تفاهم نامه همكاری چهارجانبه ای «تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی» بین وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق كار آفرینی و...

در کلاس درس

خانم آموزگاری در کلاس درس یک دبستان از دانش آموزی پرسید: جانداران به چند گروه تقسیم می شوند؟