مداد آنلاین

فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر - ادبیات

کشته شدن ضحاک

چهل سال به پایان زندگی ضحاک مانده بود که او خواب بدی دید. او خواب دید که جوانی گرزی به شکل گاو را به سرش کوبید و جوانی دیگر او را با چرم بست و بعد آن دو با جوانی دیگر، هر سه نفرشان با اسب ...

قصه ی مارهای شانه ی ضحاک

 ضحاک از این حرف مغرور شد و به جوان گفت:"بیا شانه من را ببوس". مامور شیطان هم شانه او را بوسید و پس از این کار ناپدید شد و رفت. مدتی بعد دو تا مار سیاه از جایی که مأمور شیطان بوسیده ...

داستانهای شاهنامه ، کیومرث

در گذشته های دور انسان ها میان کوه ها زندگی می کردند. در آن موقع که کسی لباس پوشیدن بلد نبود و مردم برهنه زندگی می کردند، کیومرث لباس پوشید و لباس پوشیدن را به فرزندانش و بقیه انسان ها یاد...

کلیله و دمنه

کلیله ودمنه مجموعه داستان هایی پند آموز است ، در کلیله و دمنه جانوران نقش اصلی را در کتاب دارند، نماد انسان ها ه...

ضرب المثل

ضرب المثل، منعکس کننده حکمت و اخلاق یک ملت است که در طی قرون و اعصار بوجود آمده است و حوادث و عوامل روانی و تاریخی در آن نفوذ داشته است.

ادبیات

ادبیات به نوشته ها یا گفته ها هنرمندانه ای گفته میشود که حاصل در هم آمیختن فکر ، عقیده ، احساس و تجربه ی نویسنده یا گوینده باخیال است . ادبیات به صورت شعر یا نثر یا ترکیبی از این دو ظ...