آموزش جنسی به دانش آموزان

سازمان ملل متحد پروژه ای را برای یکسان سازی فرهنگ تحت عنوان "توسعه پایدار" به یونسکو ارائه داده است که این پروژه با نام سند 2030 است و همچنین با حضور 130 کشور از جمله ایران این سند را تصویب نمودند.

سند 2030 که در چند سال اخیر مورد بحث جهانی قرار گرفته؛ 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد که با نگاهی سکولار-لیبرالیسم به حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده پرداخته است. در واقع این سند؛ موضوع