راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی سی و نهم-شکستن حواس پرتی

شکستن حواس پرتی 

بارها دیده اید دانش آموزی ساعت ها در یک اتاق درس می خواند ولی نتیجه خوبی نمی گیرد و دائم گله می کند که من کندذهن هستم، یاد نمی گیرم و به صد ها راه حل متوسل می شود اما فایده ای ندارد.