آسیب های استفاده بیش از حد نوجوانان از تلفن همراه

مطالعه محققان نشان می دهد استفاده نوجوانان از تلفن های هوشمند قبل از خواب باعث کاهش کیفیت خواب و کاهش عزت نفس در آنها می شود.

به گزارش روزنامه گاردین، محققان دانشگاه گریفیث و دانشگاه مورداک با مطالعه روی تعداد زیادی از نوجوانان استرالیایی، تغییر برخی شاخ