یک چهارم دانش آموزان در مدارس روستایی و عشایری تحصیل می کنند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود 36 درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند، گفت: یک چهارم دانش آموزان در مدارس روستایی و عشایری مشغول به تحصیل هستند.

به گزار