کلید واژه موفقیت

راهکارهای عملی تمرکز حواس

بارها با این سوال مواجه شده ایم که خانواده ها می گویند فرزندم تمرکز حواس ندارد. دقت ندارد ، توجه ندارد. نمی تواند روی مطلبی تمرکز پیدا کند – حواس پ...