روش هایی برای عدم فراموشی مطالب

فرایند درس خواندن شامل چند بخش اصلی است و مطالعه به تنهایی نمی تواند به یادگیری کامل و به خاطر آوردن مطالب منجر شود. چند روش برای مبارزه با فراموشی مطالب:

1- قبل از ورود به کلاس و شروع درس، حتماً به پیش خوانی درس جدید اقدام کنید تا با پیش زمینه ی فکری با درس جدید روبه رو شوید.
2- به پیش نیاز منابعی که می