راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و چهل و یکم

در یک جای بسیار آرام بنشینید. آرام آرام باشید، نفس عمیق بکشید. کاملا ساکت یک نقطه یا شی را در فاصله 2 تا 3 متری خود در نظر بگیرید و کاملا به آن خیره شوید.

نقطه ثابت 
 بدون هیچ حرکتی حتی پلک هایتان را هم نباید به هم بزنید. وقتی آ