دانش آموز افغانستانی رتبه اول حفظ کل قرآن

برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام در دو بخش پسران و دختران و در رشته های حفظ کل و قرائت تحقیق اعلام شد.