نقش پررنگ خانواده‌ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هنگامی که درباره تغییر در سیستم آموزشی و نحوه ی آموزش بحث می کنیم، بازیگران  و عوامل اصلی تغییر در نظام آموزشی خود را مطرح می کنند. 

این بازیگران شامل معلم­ ها، مدیران، سیاست­گذاران و والدین هستند. اما به واق