کلید واژه معلم

در کلاس درس

خانم آموزگاری در کلاس درس یک دبستان از دانش آموزی پرسید: جانداران به چند گروه تقسیم می شوند؟

بازی درمانی جهت درمان کمرویی فرزندان

شما می توانید با یکسری بازی ها، هم او را سرگرم کنید، هم تجربه نقش های اجتماعی مختلف را به او بدهید و هم مهارت های اجتماعی و ابراز وجود را در او پرورش دهید. ما در اینجا نمونه هایی از این با...